اولین جلسه هیات مدیره شرکت پالایش و پژوهش خون

اولین جلسه هیات مدیره شرکت پالایش و پژوهش خون با اعضای جدید در تاریخ ۹۵/٠١/٢٣ برگزار گردید.