برگزاری جلسه آموزشی HSEدر شرکت پالایش و پژوهش خون

برگزاری جلسه آموزشی کمیته HSEدر تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ جهت مشخص شدن اهداف ،اموزش و ارزیابی ریسک برگزار گردید.

HSE1

HSE2

HSE3